Thông báo số 63/TB-VPCP ngày 28/02/2012

THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về lộ trình thực thi phương án đơn giản  hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất ____________________ Ngày 21 tháng 02 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ … [Read more…]