Điều kiện áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Điều kiên áp dụng biện pháp chống phá giá là gì? Không phải cứ có hiện tượng hàng hoá nước ngoài bán phá giá là nước nhập khẩu có thể áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hoá đó. Theo quy định của WTO thì việc áp dụng các biện … [Read more…]

Quy định mới về quản lý Quỹ hoàn thuế GTGT

Ngày 29 tháng 10 năm 2013 Bộ tài chính ban hành Thông tư 150/2013/TT-BTC hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo đó, dự toán kinh phí dành cho Quỹ hoàn thuế (sau đây gọi chung là dự toán Quỹ hoàn thuế) … [Read more…]