Miễn công chứng hợp đồng cho mượn, cho thuê nhà đất

Theo nội dung Thông báo số 63/TB-VPCP ngày 28/02/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã cho ý kiến về lộ trình thực thi phương án đơn giản  hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất. Cụ thể: 1. Tiếp tục thực thi phương án bãi bỏ yêu cầu … [Read more…]

Quy định mới về khai thuế GTGT năm 2013

Ngày 22/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, Nghị định 83 quy định về việc kê khai thuế GTGT  (trừ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu) như sau: a) Khai … [Read more…]

Người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế

Ngày 19/7/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg. Cụ thể, có những thay đổi sau đây: 1. Sửa đổi Khoản 4 và bổ sung Khoản 5 Điều 1 như sau: “4. … [Read more…]