QUYẾT ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC VÀ DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 58/2016/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC VÀ DANH MỤC DOANH NGHIỆP … [Read more…]

Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 6 năm 2013 Ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc

THÔNG TƯ Ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 06 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu … [Read more…]

Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá _____________________ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Theo đề … [Read more…]

Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 06 năm 2013phê duyệt đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2013 – 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn … [Read more…]