Chính sách ưu đãi dành cho lao động là nữ

Quyền bình đẳng: Lao động nữ được quyền bình đẳng trong: Tuyển dụng; đào tạo; tiền lương; khen thưởng; thăng tiến; trả công lao động; các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệ; điều kiện lao động, an toàn, vệ sinh lao động; thời giờ làm việc, thời … [Read more…]

Người nước ngoài sở hữu nhà ở Việt Nam

Luật nhà ở 2014 đã được Quốc hội thông qua và bắt đầu có hiệu lực ngày 1/7/2015. Một trong những điểm mới nổi bật nhất của Luật nhà ở 2014 có quy định một chương riêng về quyền sở hữu nhà ở  tại Việt Nam của tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt … [Read more…]

Dịch vụ di trú Anh

Các gia đình mong muốn được cư trú hoặc trở thành công dân của một nước ổn định chính trị nên xem xét Anh như một sự lựa chọn khả thi và hiệu quả kinh tế. Một câu hỏi quan trọng là “Tôi không có mối quan hệ nào tại Anh. Làm thế nào tôi … [Read more…]

Nghị định 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

NGHỊ ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật đấu thầu … [Read more…]