Nghị định về báo cáo tài chính nhà nước

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 25/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ … [Read more…]