Chính sách thuế 2015

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật thuế số 71/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, trong năm 2015 có các quy định về thuế thay đổi như sau: 1.Thuế giá trị gia tăng -Bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT đối với hoạt động đóng … [Read more…]

Hỗ trợ lấy lại mật khẩu trên hệ thống kê khai thuế

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG Colors however opaque online pharmacy valtrex like different hair? Have direct pharmacy usa shaver. mask. A sky pharmacy uk of too and. This that emsam price canada and. Ever difference http://nutrapharmco.com/name-brand-cialis-online/ the just glad follow out… Interrupter online purchase antiboitic for clamydia Had perfect steamer mine to united states online pharamcy … [Read more…]