Mẫu hợp đồng ủy quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại qua sàn giao dịch bất động sản

Mẫu hợp đồng uỷ quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở qua sàn giao dịch BĐS đối với trường hợp sàn không trực thuộc chủ đầu tư (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  … [Read more…]

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————- ………, ngày ……. tháng…..năm…….. VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP … [Read more…]

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– …………., ngày……….tháng………..năm………. HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở Số……HĐ Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật số 34/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung … [Read more…]

Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thương mại (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- ………….., ngày…….. tháng……..năm………. HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN … [Read more…]

Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở thương mại

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở thương mại (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— ……., ngày………..tháng……….năm………. HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở THƯƠNG MẠI Số…..HĐ Căn … [Read more…]

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- ………, ngày……… tháng…..năm…….. HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ Số … [Read more…]