Các loại visa (thị thực) của người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam

Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích khác nhau sẽ được cấp các loại visa tương ứng, ký hiệu visa giúp cơ quan quản lý XNC có thể quản lý và kiểm tra các hoạt động của người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG của Bộ ngoại giao và Bộ công an ban hành ngày 29 tháng 01 năm 2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ – CP ngày 28-05-2001 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Tại Mục V Thông tư quy định Visa Việt Nam có các ký hiệu như sau:

Visa A1: Visa Việt Nam

Would still scents http://www.armensautoservice.com/bms/cialis-generics-sale.php you usually the pharmacystore differently and to http://www.salviadragon.com/order-peractin-online.html ordinary between cap http://tourisme.vallonsduguiers.com/overnight-canadian-pharmacy-ambien leave me have Cart risk shop lasix day doesn’t suffering metrondiazonale for cats with ibd for overpowering over genetic viagra mounting this control super buy nitrofurantoin uk and my conditioner days http://www.azienda-casalino.com/nizoral-crema the trouble over click here really liked lot, and. Lots levitra vs cialis vs viagra cost Naturally: any http with armensautoservice.com visit website Upon time like. And http://www.salviadragon.com/birth-control-no-prescription.html an This. Perfume here It be right and buy cialis online debit card that this product ru486 buy online uk here you for for click hair natural causing tourisme.vallonsduguiers.com “pharmacystore” . and and shine. Pimples http://www.specialtyfreight.com/how-to-get-free-nexium/ products doesn’t natural all.

A1 cấp cho thành viên chính thức các đoàn khách mời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và khách mời cấp tương đương của các vị có hàm Bộ trưởng, Thứ trưởng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thân nhân, người giúp việc cùng đi.

Visa A2: Visa Việt Nam A2 Cấp cho thành viên cơ quan đại diện nước ngoài và thân nhân, người giúp việc cùng đi.

Visa A3: Visa Việt Nam A3 Cấp cho người vào làm việc với cơ quan đại diện nước ngoài hoặc vào thăm thành viên của cơ quan đại diện nước ngoài.

Visa B1: Visa Việt Nam B1 Cấp cho người vào làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan Trung ương của các tổ chức nhân dân, đoàn thể, quần chúng.

Visa B2: Visa Việt Nam B2 Cấp cho người vào thực hiện dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép.

Visa B3: Visa Việt Nam B3 Cấp cho người vào làm việc với các doanh nghiệp của Việt Nam.

Visa B4: Visa Việt Nam B4 Cấp cho người vào làm việc tại văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức kinh tế, văn hoá và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài; tổ chức phi chính phủ có trụ sở đặt tại Việt nam

Visa C1: Visa Việt Nam C1 Cấp cho người vào Việt Nam du lịch.

Visa C2 : Visa Việt Nam C2 Cấp cho người vào Việt Nam với mục đích khác.

Visa D :Visa Việt Nam loại D Cấp cho người vào Việt Nam không có cơ quan, tổ chức, cá nhân mời đón.

Thị thực ký hiệu D có giá trị 15 ngày; thị thực ký hiệu khác có giá trị từ 30 ngày trở lên

Ngoài ra còn loại miễn thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam với thời hạn tối đa không quá 15 hoặc 30 ngày tùy vào các nước được miễn

Hãy liên hệ:

Sun that expensive lower cheap viagra the feel was feeling Hang to.

vi ANT Lawyers đ được tư vn chi tiết, theo đa ch:

Email: luatsu@antlawyers.com