Các trường hợp hủy bỏ việc tặng cho tài sản

Hợp đồng tặng cho tài sản bị hủy bỏ nếu có sự đồng ý của bên tặng cho và bên được tặng cho. Ngoài ra, hợp đồng tặng cho còn bị hủy bỏ do vô hiệu nếu việc tặng cho không xuất phát từ sự tự nguyện của các bên, tài sản tặng cho không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên tặng cho … hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài các trường hợp trên, đối với hợp đồng tặng cho có điều kiện, nếu bên được tặng cho không thực hiện các yêu cầu như đã cam kết ban đầu, bên tặng cho có quyền lấy lại tài sản tặng cho và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Đối với trường hợp do hủy bỏ việc tặng cho tài sản dẫn đến thiệt hại, sẽ căn cứ vào thỏa thuận ban đầu của các bên để xác định trách nhiệm.

 

Hãy liên hệ với ANT Lawyers để được tư vấn, theo địa chỉ:

Email: luatsu@antlawyers.com