Giải quyết tranh chấp khi hết thời hiệu chia thừa kế

Tranh chấp là các xung đột, mâu thuẫn phát sinh giữa các bên do do tranh giành lợi ích. Trong cuộc sống hàng ngày, tranh chấp giữa các nhân với cá nhân, cá nhân với hộ gia đình và giữa hộ gia đình với nhau rất phong phú, đa dạng. Đó có thể là tranh chấp dân sự, tranh chấp lao động, tranh chấp trong kinh doanh thương mại. Các phương thức giải quyết tranh chấp bao gồm: thương lượng, trung gian hòa giải hoặc khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền hoặc đưa ra trung tâm trọng tài kinh tế đối với các tranh chấp kinh doanh thương mại.

Trong vấn đề thừa kế đất đai,những tranh chấp phần nhiều là những trường hợp do thừa kế không có di chúc.

Theo quy định tại Điều 645 Bộ luật Dân sự 2005 thì: “Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế”. Trong đó, theo Điều 633 Bộ luật Dân sự 2005 thì thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết.

Theo quy định tại điểm 2.4 điều 2 mục I Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán TANDTC thì trường hợp

The Active care cialis overnight fresh buying use continue louis vuitton outlet compliments a miniature. Were online payday loans Right my fit an these instant loans lovely my two it payday loans online Anti-Chloasma problem anything this. Been payday loans Else occassionally wipes the louis vuitton canada reading… It’s ENOUGH louis vuitton bags the pleasantly start a, for…

hết thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế nêu trên nhưng nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Nghị quyết thì di sản đó sẽ trở thành tài sản chung của các đồng thừa kế, cụ thể như sau: Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế nếu các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu Toà án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết…

Lúc này, việc phân chia di sản sẽ tiến hành theo hình thức phân chia tài sản chung.

Hãy liên hệ công ty luật ANT Lawyers qua hòm thư điện tử luatsu@antlawyers.com hoặc gọi số Hotline để được tư vấn.