Chính sách thuế 2015

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật thuế số 71/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, trong năm 2015 có các quy định về thuế thay đổi như sau:

1.Thuế giá trị gia tăng

-Bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT đối với hoạt động đóng mới tàu đánh bắt xa bờ.

-Chuyển 3 nhóm mặt hàng thuộc diện áp dụng thuế GTGT thuế suẩ 5% sang đối tượng không chịu thuế GTGT là: phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi; máy móc, thiết bị chuyen dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Từ 1/1/2015 các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi bán 3 nhóm mặt hàng này khi lập hóa đơn dòng thuế suất không ghi gạch bỏ và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

2.Thuế thu nhập cá nhân.

-Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân. Từ 1/1/2015, áp dụng một mức thuế suất 0.1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần thay cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trước đây. Không quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập chuyển nhượng từ chứng khoán.

-Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân, từ 1/1/2015 áp dụng mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyền nhượng bất động sản thay cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trước đây.

3.Thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Về các khoản chi phí được trừ, không được trừ khi tính thuế TNDN :

+Bổ sung khoản chi phí cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp được tính vào chi phí được trừ.

+Bỏ mức khống chế 15% trên tổng chi phí đối với chi phí khuyến mãi, quảng cáo, tiếp tân…quy định tại điểm m khoản 2 DD9 Luật thuế TNDN 2013.

4.Quản lí thuế.

Từ 1/1/2015 bỏ bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vj bán ra ( mẫu 01-1-GTGT), Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu 01-2-GTGT) trong hồ sơ khai thuế GTGT tháng, quý.

Về đồng tiền xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản thuế nộp ngân sách nhà nước. Trường hợp người nộp thuế phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ hoặc người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp bằng ngoại tệ nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nộp thuế bằng đồng Việt Nam thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh.

Về tính tiền chậm nộp tiền thuế: Bỏ quy định người nộp thuế chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày so với thời hạn quy định bị tiền chậm nộp thuế theo mức 0,07% ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn 90 ngày.

 

ANT Lawyers là công ty luật cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý tại Việt Nam và hỗ trợ khách hàng Việt Nam cho các vụ việc tại các nước trong mạng lưới liên kết hơn 150 nước.

Liên hệ với chúng tôi qua email: luatsu@antlawyers.com