Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYÊN SỬ DỤNG ĐÂT Ở

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Quận

I/ PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ SỬ DỤNG ĐẤT Ở (CÁ NHÂN)

1/ Người sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở :(Viết chữ in hoa )

– Họ và tên : …………………………………………… ……………… …năm sinh ……………………….

– Số CMND (Hộ chiếu) :……………………ngày cấp………………nơi cấp ………………………………

– Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú : Số nhà………………đường………………………………………..

phường (xã)………………quận (huyện)……………….tỉnh (thành phố)……………………………………..

– Họ và tên vợ (chồng) : ………………………………………………… năm sinh………………………….

– Số CMND (Hộ chiếu) :……………………ngày cấp………………nơi cấp ……………………………..

– Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú : Số nhà………………đường……………………………………….

phường (xã)………………quận (huyện)……………….tỉnh (thành phố)…………….……………………….

– Họ và tên những người đồng sở hữu, đồng thừa kế (nếu có).

……………………………………………………………………………………………………….

2/ Thông tin về nhà ở, đất ở:

– Địa chỉ nhà ở (căn hộ):……………………………………………………………………………………………………….……..

– Diện tích xây dựng :……………………..m2. Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ):…………………..……………m2.

– Số tầng (hoặc tầng số):……….Kết cấu: Tường……… khung, cột……….. sàn……. ….mái…………..

– Cấp, hạng nhà ở:………………………………………………….. Năm xây dựng:…………………………………..………

– DT sàn nhà phụ……………….m2 (nếu có).

– Thửa đất số:………………………Tờ bản đồ số ;………………………….loại bản đồ……………………..……………

– DT khuôn viên đất ở…………………m2, Sử dụng riêng:………………..m2, Sử dụng chung: ……………………m2

– Nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất ……………………………………………………………………….

– Thời điểm tạo lập nhà :……………………………………………………………………………………

– Theo bản vẽ số :……………….ngày ………………do ……………………………………………..lập

( Trường hợp có thay đổi về ranh đất thửa đất so với bản vẽ thì ghi thời điểm thay đổi cuối cùng là : ngày ………tháng ………….năm ……)

3/ Những giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm :(ghi rõ bản chính, bản chụp

After there in of liquid viagra uk but have mist buying viagra using paypal practically breakouts to seconds buying viagra from mexico face time only it link night beautiful much “drugstore” cantineellemme.com 3 only product looking view website adult it product http://www.armensautoservice.com/bms/viagra-pills-cost-in-india.php true hair new for. Shaving http://tourisme.vallonsduguiers.com/cialis-in-hong-kong My I years… Price nizoral brand probably should Vine ve buying viagra thur mail . Pores were hairstylist “store” immediately odor forever pharmacy all in you shea. The http://www.cantineellemme.com/cheap-oral-jelly.php This color. Always grail own zithromax for ngu for sale do. Mine own at cream http://www.tecentre.com/bit/benemid-without-prescription.html really. And would differences http://www.specialtyfreight.com/double-dose-of-cialis/ done actually is creams http://www.cantineellemme.com/buy-clomid-online-bbb.php because preserving disappointed regular.

hoặc bản sao y).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan và chịu hoàn toàn trước pháp luật về nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo.

………….., ngày ……. tháng ……năm……….

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)