Hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận của giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận.

Cũng như mọi hợp đồng khác, hợp đồng tặng cho được thành lập dựa trên sự thỏa thuận của bên tặng cho và bên được tặng cho. Sự thỏa thuận ở đây là các bên đều hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc. Bên tặng cho phải hoàn toàn tự nguyện, đủ minh mẫn và đầy đủ năng lực để chuyển dịch tài sản. Tài sản được tặng cho phải hợp pháp, nghĩa là phải có thực và không thuộc các trường hợp cấm giao dịch theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tài sản tặng cho phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên tặng cho.

Ngoài các quy định chung, hợp đồng tặng cho tài sản còn có quy định về hình thức hợp đồng đối với từng loại tài sản. Đối với trường hợp đối tượng tặng cho là bất động sản thì việc tặng cho phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu.

Trong trường hợp bên tặng cho cố ý tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình mà bên được tặng cho không biết hoặc không thể biết về việc đó thì bên tặng cho phải thanh toán chi phí để làm tăng giá trị của tài sản cho bên được tặng cho khi chủ sở hữu lấy lại tài sản.

 

Hãy liên hệ với ANT Lawyers để được tư vấn, theo địa chỉ:

Email:luatsu@antlawyers.com