Hướng dẫn xác định giá trị được hoàn trả khi đất bị thu hồi

Cách xác định giá trị còn lại khi đất bị thu hồi như thế nào?

Ngày 2/8/2017, Bộ Tài chính  đưa ra dự thảo Thông tư 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất , tài sản trên đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất.

Theo đó, Dự thảo nêu rõ cách xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất đã tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật mà không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để hoàn trả cho chủ sở hữu tài sản khi Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Việc xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất đã tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật mà không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để hoàn trả cho chủ sở hữu tài sản được thực hiện tại thời điểm Nhà nước quyết định thu hồi đất.

Xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất để hoàn trả cho NSDĐ khi NSDĐ tự nguyện trả lại đất.

Xác định tiền thuê đất đã trả trước còn lại để hoàn trả cho NSDĐ khi NSDĐ được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nhưng đã trả trước tiền thuê đất nhiều năm.

Chi tiết cách xác định việc hoàn trả trong các trường hợp trên xem tại Điều 3, 4, 5 của Thông tư này.
Thông tư 80/2017/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2017.

Làm sao để ANT Lawyers có thể giúp doanh nghiệp của bạn?

Hãy liên hệ ANT Lawyers qua hòm thư luatsu@antlawyers.com hoặc gọi số Hotline để được tư vấn.