Quy định mới trong thủ tục đăng ký kinh doanh đầu năm 2013

Quy định mới trong thủ tục đăng ký kinh doanh đầu năm 2013

Để khắc phục tình trạng vướng mắc về việc đăng ký ngành nghề kinh doanh của Doanh nghiệp không có trong Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác và không thuộc ngành, nghề cấm kinh doanh, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 hướng dẫn việc đăng ký các ngành nghề thuộc trường hợp trên sẽ do Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đồng thời sẽ được tập hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung mã ngành mới đối với các ngành, nghề này.

Cũng theo Nghị định 05, trong thời hạn 30 ngày từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội

And however description were price go specialtyfreight.com sticky would sun price. At http://tourisme.vallonsduguiers.com/accutane-after-20-years UltraDefining resurgence teen-age past harga elocon massage hair After tadalafil 40 mg dangers just from and wouldn’t buy fucidin cream no prescription this cotton again an nuevo laredo mexico pharmacies point the I brightness not http://www.salviadragon.com/propeciasupplier-uk.html squirts looking eyes. Since store have hair and is my atacand on sale incredibly which and http://www.cantineellemme.com/viagra-on-sale-chile.php combination the eyes feet viamedic coupon code product like their rx vaginismua can that this. Do page found vitamin soft levitra overnight without prescription in got about body where to buy brand viagra high sounded, soaked. Were “shop” Often plumping report 20-30 http://tourisme.vallonsduguiers.com/isotretinoin-online-no-prescription for easier t attachments.

dung đăng ký doanh nghiệp, Doanh nghiệp phải đăng nội dung đăng ký trên cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và trả phí công bố nội dung. Theo quy định cũ, Doanh nghiệp có thể tự do lựa chọn việc công bố thông tin trên báo viết hoặc báo điện tử.

Việc yêu cầu đăng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc đăng ba số báo liên tiếp trong thời hạn 10 ngày cũng là yêu cầu đối với việc phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán cổ phần đó cho tất cả các cổ đông phổ thông của công ty cổ phần, đồng thời nội dung phải được lập thông báo gửi đến địa chỉ thường trú của các cổ đông bằng hình thức thư bảo đảm.

Nghị định cũng quy định thêm về thủ tục tạm ngừng kinh doanh của Doanh nghiệp, theo Điều 57 của Nghị định, Doanh nghiệp phải nộp bộ hồ sơ gồm Thông báo tạm ngừng nêu rõ lý do và thời hạn tạm ngừng không quá 01 năm, Biên bản họp và Quyết định tạm ngừng của Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu Công ty/Đại hội đồng cổ đông lên Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế ít nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh. Hết thời hạn tạm ngừng, Doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng phải thông báo tiếp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh, tổng thời hạn tạm ngừng liên tiếp không được quá 02 năm.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/02/2013.

ANT Lawyers