Quy định mới về quản lý Quỹ hoàn thuế GTGT

Ngày 29 tháng 10 năm 2013 Bộ tài chính ban hành Thông tư 150/2013/TT-BTC hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, dự toán kinh phí dành cho Quỹ hoàn thuế (sau đây gọi chung là dự toán Quỹ hoàn thuế) được lập cùng với dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh số thuế giá trị gia tăng phải hoàn vượt dự toán, Vụ Ngân sách Nhà nước chủ trì phối hợp với Tổng cục Thuế trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. So với trước đây, nếu quá trình thực hiện nếu quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng không đủ đảm bảo chi hoàn thuế theo thực tế, Vụ Ngân sách Nhà nước có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính để bổ sung kịp thời đảm bảo nguồn hoàn thuế cho các đối tượng.

Việc xem xét, quyết định hoàn thuế được thực hiện theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

ANT Lawyers là công ty luật cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý tại Việt Nam và hỗ trợ khách hàng Việt Nam cho các vụ việc tại các nước trong mạng lưới liên kết hơn 150 nước.

Liên hệ với chúng tôi qua email: luatsu@antlawyers.com