Triển khai thi hành Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư

Sau khi Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư  được ban hành thì việc áp dụng Luật doanh nghiệp và luật Đầu tư còn vướng mắc nhiều hạn chế. Để thi hành đầy đủ, nhất quán các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015. Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan và địa phương tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp sau:
  • Ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

Theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07/08/2015 của Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Luật này sẽ được Chính phủ ban hành trước ngày 15/09/2015. Bên cạnh đó, việc sửa đổi, bổ sung quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyển công nghệ đã qua sử dụng theo hướng tăng cường tính minh bạch, ổn định của môi trường đầu tư cũng sẽ được hoàn thành trong năm 2015.

  • Bảo đảm thực thi đầy đủ, nhất quán các quy định của Luật đầu tư về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh

Các Bộ, cơ quan: theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên rà soát, đánh giá quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, báo cáo, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung theo tinh thần cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tiếp tục rà soát, đánh giá tính hợp lý, hiệu quả của các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, bãi bỏ điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết và không hợp lý; giảm thiểu hình thức xin cấp phép, xác nhận hoặc chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chuyển sang áp dụng hình thức ban hành tiêu chuẩn, điều kiện để nhà đầu tư tự đăng ký thực hiện và cơ quan quản lý tiến hành hậu kiểm.Các Bộ, cơ quan khẩn trương có ý kiến về Danh mục điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài .

  • Rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan để bảo đảm tính thống nhất với quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư

Các Bộ, cơ quan đánh giá việc thực hiện các quy định về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường đang thực hiện theo Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính . Bộ Công Thương nghiên cứu sửa đổi quy định về thẩm quyền và thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

  • Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư; tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tinvà tổ chức thực hiện công tác quản lý đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cổng thông tin quốc gia về đầu tư để bảo đảm cho các Cổng thông tin này vận hành thông suốt, hiệu quả, hoàn thành trong tháng 12 năm 2015.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư giao Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp

  • Thành lập Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 8 năm 2015 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, thành phần,chế độ hoạt.

ANT Lawyers là công ty luật cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý tại Việt Nam và hỗ trợ khách hàng Việt Nam cho các vụ việc tại các nước trong mạng lưới liên kết hơn 150 nước.

Liên hệ với chúng tôi qua email: luatsu@antlawyers.com