Nghĩa vụ nộp thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam của cá nhân nước ngoài

Căn cứ pháp lý: Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một … [Read more…]

Thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Để xác định được cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài, đầu tiên cần xác định tình trạng cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Với từng trường hợp người nước ngoài cư trú hoặc không cư trú tại Việt Nam, pháp luật quy định cách tính thuế TNCN là khác nhau. I. Cách xác định tình trạng cư … [Read more…]