Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội

Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng)   HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI Số:…….HĐ Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP … [Read more…]

Hợp đồng tặng cho nhà ở

Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– …………., ngày……….tháng………..năm………. HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ Ở Số …..HĐ Căn cứ … [Read more…]

Mẫu hợp đồng đổi nhà ở

Mẫu hợp đồng đổi nhà ở (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………., ngày……….tháng………..năm………. HỢP ĐỒNG ĐỔI NHÀ Ở Số ……HĐ Căn cứ Luật Nhà ở ngày … [Read more…]

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT   Chúng tôi gồm có: Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1): …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên … [Read more…]

Mẫu đơn khởi kiện

Mẫu đơn khởi kiện   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ____________________   ……(1), ngày….. tháng …… năm…….   ĐƠN KHỞI KIỆN về việc …..   Kính gửi: Tòa án nhân dân (2):……………………………………………………………………………………………… Họ và tên người khởi kiện:(3)……………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ:(4)………………………………………………………………………………………………………………………….. Họ và tên người có quyền và lợi … [Read more…]