Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm

Ngày 21/03/2017,Tổng  Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 03/2017/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm. Quy định gồm 4 chương, 14 điều  quy định về trình tự, nội dung công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị, … [Read more…]

Công ty ANT Lawyers tuyển vị trí thực tập Luật sư

Nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho Người tập sự nghề Luật sư, Công ty Luật  ANT thông báo về việc tiếp nhận Người tập sự hành nghề Luật sư Yêu cầu: Giới tính:  Nữ; Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Luật Nhanh nhẹn, hoạt bát trong công … [Read more…]

Áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ

Ngày 20 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng chính phủ vừa ban hành Quyết định số:06/2017/QĐ-Ttg về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục sở hữu trí tuệ Cụ thể, Cục Sở hữu trí tuệ được áp dụng cơ chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp công lập tự … [Read more…]

Ban hành quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/2017/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC … [Read more…]

Quyết định về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với cục sở hữu trí tuệ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 06/2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ Căn cứ Luật tổ chức … [Read more…]

Ban hành quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học

  Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng … [Read more…]