Nghị định 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

NGHỊ ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật đấu thầu … [Read more…]

Thông tư 128/2013/TT-BTC nới lỏng thủ tục hải quan

Bộ tài chính vừa mới ban hành Thông tư số 128/2013/TT-BTC nhằm hướng dẫn việc thực hện thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan … thay thế cho các quy định cũ tại Thông tư 194/2010/TT-BTC Áp dụng thống nhất quy định về thủ tục hải quan Thông tư 128/2013/TT-BTC khi có hiệu lực … [Read more…]

Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 6 năm 2013 Ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc

THÔNG TƯ Ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 06 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu … [Read more…]

Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 06 năm 2013 Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

THÔNG TƯ Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên     Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 06 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền … [Read more…]

Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở ở nơi làm việc

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Theo … [Read more…]