Đơn đề nghị xác nhận nguồn gốc đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…tháng…năm…   ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NGUỒN GỐC ĐẤT  Kính gửi :…………………………………………………………………………. 1. Thông tin người làm đơn: 1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ INHOA)……………………………………. 1.2. Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………. 1.3. Số … [Read more…]

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT   Chúng tôi gồm có: Bên chuyển nhượng (sau đây gọi là bên A) (1): ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… … [Read more…]

Thông báo số 63/TB-VPCP ngày 28/02/2012

THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về lộ trình thực thi phương án đơn giản  hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất ____________________ Ngày 21 tháng 02 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ … [Read more…]